Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική

Μεθοδολογία, Ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες & Θεραπευτικό πλαίσιο

«…ἐπάμεροι· τί δέ τις; τί δ΄ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος» Πίνδαρος

Μεθοδολογία

Χρησιμοποιώ μεθόδους εγνωσμένου επιστημονικού κύρους διαφόρων ψυχοθεραπευτικών σχολών: Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία, Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Παράδοξη Ψυχοθεραπεία, Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία, Διαπολιτισμική Ψυχοθεραπεία, Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία Ενσυνειδητότητας & Ψυχολογία κρίσεων (εκτάκτου ανάγκης).

Γλώσσα

Οι ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες προσφέρονται στην ελληνική, στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα.

Μέθοδοι – Τεχνικές

 • Συνθετική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, με στοιχεία και μεθόδους από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές σχολές
 • Γνωσιακή αναδόμηση, μεταβολή δυσλειτουργικών γνωσιακών σχημάτων
 • Διερεύνηση του συσχετισμού σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφοράς και συμπτωμάτων, αναγνώριση αυτόματων σκέψεων, αναζήτηση και διόρθωση γνωσιακών σφαλμάτων, τροποποίηση πυρηνικών πεποιθήσεων
 • Ανάπτυξη και εκμάθηση στοχευμένων στρατηγικών λήψεως αποφάσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Επεξεργασία της προσωπικής βιογραφίας, ανάπτυξη μίας συμπαγούς αφήγησης (νοηματοδότηση)
 • Μέθοδοι χαλάρωσης, προαγωγή ψυχικής υγείας (πρόληψη), ενίσχυση της ανθεκτικότητας στο στρες και στη ματαίωση, μέθοδοι αντιμετώπισης του στρες, εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης διενέξεων, προσωπικών αδιεξόδων, οριακών καταστάσεων, συμβουλευτική βίου (ευ ζην)
 • Βραχεία θεραπεία εστιασμένη στην άμεση επίλυση προβλημάτων
 • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, θεραπεία ζεύγους, συμβουλευτική γονέων, συμβουλευτική οικογένειας, εξεύρεση κοινών στόχων, χρήση συστημικών μεθόδων (π.χ. κυκλικές ερωτήσεις, αναπλαισίωση, οικογενειακό γλυπτό κ.ά.)
 • Νευροψυχολογικές μέθοδοι
 • EMDR
 • Χρήση τεχνικών παράδοξης παρέμβασης
 • Θεραπεία/συμβουλευτική βελτίωσης κοινωνικών δεξιοτήτων, προαγωγή δημιουργικότητας, τεχνικές διαχείρισης προσωπικού χρόνου, αύξησης αυτοπεποίθησης κ.ά.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων ελέγχου παρορμήσεων, επιθετικότητας, χρήσης βίας, παραβατικότητας
 • Υποστήριξη με σκοπό τη βελτίωση της αυτοεικόνας: Αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αποδοχή εαυτού, εδραίωση της εμπιστοσύνης στις προσωπικές ικανότητες, αντιμετώπιση μοναξιάς
 • Υποστήριξη στο πένθος, στην εναλλαγή προσωπικών ρόλων (μετάβαση σε νέα στάδια της προσωπικής βιογραφίας)
 • Υποστήριξη στη διαχείριση του εαυτού

Ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες

 • Διάγνωση, συμβουλευτική
 • Ατομική θεραπεία για ενήλικες, εφήβους
 • Θεραπεία ζεύγους, συμβουλευτική γάμου, συμβουλευτική γονέων/οικογένειας
 • Διαπολιτισμική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική διπολιτισμικού ζεύγους (bicultural)
 • Ανάπτυξη/βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, αυτοδιαχείριση, αυτεξέλιξη, διαχείριση βίου
 • Συμβουλευτική κρίσεων/οξέων καταστάσεων, αντιμετώπιση προβλημάτων, υποστήριξη στην ανάπτυξη στρατηγικών λήψεως αποφάσεων
 • Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου (online counselling)

Θεραπευτική εστίαση

 • Συναισθηματικές διαταραχές (κατάθλιψη, δυσθυμία κ.ά.)
 • Αγχώδεις διαταραχές (διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, διαταραχή γενικευμένου άγχους, κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες κ.ά.)
 • Iδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Διαταραχές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς
 • Σωματόμορφες διαταραχές
 • Διαταραχές του ύπνου
 • Διαταραχές του ελέγχου των παρορμήσεων
 • Αντιμετώπιση στρες, burnout
 • Αντιμετώπιση κρίσεων στην προσωπική/επαγγελματική ζωή (προβλήματα στο χώρο εργασίας, εγκυμοσύνη/τεκνοποίηση, συνταξιοδότηση, διάσταση/διαζύγιο, πένθος, μετανάστευση)
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σχέση, στο γάμο, στην οικογένεια, στη σεξουαλική ζωή

Θεραπευτικό πλαίσιο

 • Η διάρκεια της ατομικής θεραπευτικής συνεδρίας είναι 60 λεπτά. Η διάρκεια της θεραπείας/συμβουλευτικής κυμαίνεται από 2-3 συνεδρίες (π.χ. έκτακτη ανάγκη, συμβουλευτική, υποστήριξη στην επίλυση ενός πολύ συγκεκριμένου προβλήματος/διλήμματος) μέχρι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν του ενός έτους. Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα μία φορά την εβδομάδα, με εξαίρεση καταστάσεις προσωπικών κρίσεων, οι οποίες απαιτούν εκτενέστερη υποστήριξη με συχνότερες συνεδρίες.
 • Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις θεραπευτικές συνεδρίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου ο εκάστοτε θεραπευόμενος/ασθενής να αναστοχάζεται το περιεχόμενο της συνεδρίας και ορισμένες φορές να εκτελεί κάποιες ασκήσεις θεραπευτικού περιεχομένου («δουλειά για το σπίτι»: π.χ. ασκήσεις χαλάρωσης, συμπλήρωση ημερολογίου καθημερινών ασχολιών, καταγραφή σκέψεων, συναισθημάτων, σύντομα συμπεριφορικά πειράματα κ.ά.).
 • Η θεραπεία ζεύγους ή η οικογενειακή συμβουλευτική διαρκεί συνήθως 5 έως 20 συνεδρίες, ενώ το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσά τους είναι μεγαλύτερο. Η διάρκεια των συνεδριών κυμαίνεται μεταξύ 60-90 λεπτών. • Το κόστος για μία συνεδρία ορίζεται κατόπιν προσωπικής συμφωνίας και εξαρτάται από τη διάρκεια της συνεδρίας και το ταμείο ασφάλισης (ιδιωτικό ταμείο, πληρωμή από ιδίους πόρους)
 • Η ψυχοθεραπευτική μου δραστηριότητα διέπεται από καθεστώς συνεχούς εποπτείας, διεποπτείας, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Εξυπακούεται ότι το ψυχοθεραπευτικό απόρρητο παραμένει αδιάβλητο.